Gå til indhold
CH-B – Coldwater Highleakage Banana

CH-B – Coldwater Highleakage Banana

CH-B – Coldwater High leakage Banana
Vinterfiskeriet har for mig, altid været noget helt særligt. Det er en helt speciel og tilfredsstillende følelse, når det endelig lykkes, at føre nettet ind under en rigtig vinterkarpe.

Vinterfiskeriet - de dedikerede drenges legeplads
Når man tager udfordringen op med vinterfiskeriet kæmper man ikke alene mod de vintertræge inaktive karper men også mod kolde tæer og vinterens lunefulde og oftest kolde temperaturer. Her er valget af bait den altafgørende faktor for, at det at trodse kulden resulterer i en flidspræmie og karpeslim på afkrogningsmåtten.

Stofskifte og kuldegrader
Karpens stofskifte falder i takt med vandets faldende temperatur, og når vandets temperatur rammer de 6 grader Celsius, er karpernes stofskifte og derved forageringslyst stort set gået i stå.

Den altafgørende bait
Har man drivet, baiten og indsigten i karpernes opholdssteder i de kolde måneder, kan det kaste nogle fantastiske fisk af sig, i de flotteste vinterdragter.Derfor er bait og lokalitetsvalg i vintermånederne altafgørende for succes eller fiasko. Når jeg skal designe en vinterbait, så er det for mig meget vigtigt at fokuserer på at baiten har maksimal vandopløselighed, så alle attraktorerne (hhv. koldvands olie og akoholbaserede flavours) har optimale muligheder for at sprede sig i vandet.

HNV - også om vinteren
Baiten skal, til trods for karpernes manglende ædelyst, stadigt have den absolut højeste næringsværdi, men samtidigt være meget let fordøjelig, så karpen ikke skal bruge mere energi end absolut nødvendigt, for at optage føden. Meget simpelt kan man sige, at karpen skal bruge minimal energi på at opsøge boilien, men samtidigt få maksimalt energiudbytte ud af ’besværet’. En håndfuld komplimenterende alkoholbaserede flavours, der virkelig kan sprede sig i det kolde vand, kombineret med en håndfuld essentielle olier, er oftest en god kombination, og kan man få disse aspekter til at ¨arbejde sammen¨, får man en yderst potent vinterboilie, der kan få de vintersløve karper på finnerne og aktivt opsøge ens bait. 

Den idelle vinterbait
Vi har her hos CFC-BAIT, i flere år, arbejdet på og testet DEN boilie, som vi mener har alle DE egenskaber, som den perfekte vinterboilie skal have. Både vores testfiskere og os selv, har haft fantastiske resultater på denne boilie. CH-B, er navnet, og denne vinterboilie har været på tegnebrættet i 3 år, for at få lige præcist alle de ting med, som VI MENER der skal til for at skabe den ultimative vinterboilie. Boilien er i den bløde ende af skalaen og dette skyldes det høje indhold af vandopløselige produkter. Skal der derfor fodres på længere afstande, med kasterør, anbefaler vi at de enten tørres eller kastes ud frosne.

CH-B, vores vintervalg
CH-B indeholder blandt andet nogle alkoholbaserede bananflavours, som er en kanon attraktor i sig selv, grundet molekylet - isoamylacetat - som bruges til at skabe bananaromaen. CH-B kan, selvom den er designet til det kolde vand, også bruges som en instant attraktorboilie, i de varme måneder. Under korte dagsture, og i de kolde måneder hvor spredning af duft og attraktorer er et must, ville jeg klart vælge CH-B, med tilhørende amino baitbooster og popups, da denne boilie vil udskille alle dens lækkerier på rekord tid og tiltrække alt der er i nærheden.

Knæk og bræk derude,

Nikolai Hansen

________________________________________________________________________

CH-B - Coldwater High Leakage Banana

Winter fishing has for me always been something special. It is a unique and satisfying feeling when you finally manage to scoop the net under a proper winter carp.

Winter Fishing - The Playground of the Dedicated Boys

When you are taking up the challenge of winter fishing, you are not only struggling against the winter sluggish and inactive carp but also against cold toes and winter's capricious and often cold temperatures. Here, the choice of bait is the crucial factor when braving the cold and expecting it to result in a prize for diligence and a wet unhooking mat.

Metabolism and the Cold

Carp metabolism decreases as the water temperature drops, and when the water temperature hits the 6 degrees Celsius, the carp's metabolism and feed intake slows down drastically.

The Crucial Bait

If you have the drive, the bait and insight in carp holding areas during the cold months, it is possible to bank some amazing fish in their nicest winter colours. That is why bait and location in the winter months are crucial factors for success or failure. When I need to design a winter bait, it is very important to focus on maximum water solubility in the bait, so all the attractors(winterized oils and alcohol based flavours) have optimal capabilities of spreading into the water.

HNV - Even in Winter

The bait must, despite carp loss of appetite, always have the absolute highest nutritional value, but at the same time be very easily digestible so the carp will not be using more energy than absolutely necessary to feed. Simply put, one can say that the carp will use minimal energy to seek out boilies, but at the same time get the maximum energy yield from the hassle. A handful of complimentary alcohol based flavours that can really spread in the cold water, combined with a handful of essential oils, is usually a good combination. And when you make these aspects work together, you get a highly potent winter boilie that will spur the winter dull carp on to actively seek out your bait.

The Ideal Winter Bait

At CFC-BAIT, we have worked on and tested THE boilie for several years, which we believe has all the characteristics that the perfect winter boilie should have. Both our field testers and ourselves have had amazing results on this boilie. CH-B is the name, and this winter boilie has been on the drawing board for 3 years to incorporate exactly all the elements which we believe are necessary to create the ultimate winter boilie. The boilie is in the soft end of the scale, and this is due to the high content of water soluble products. When feeding at range with a throwing stick, we recommend air drying or throwing the bait frozen.

CH-B - Our Winter Choice

CH-B contains some alcohol based banana flavours, among other things, which is an awesome attractor in itself due to the molecule isoamyl acetate, which is used to create the banana aroma. CH-B, although it is designed for cold water, is also used as an instant attractor boilie during the warmer months. During short sessions and the colder months when an effective leakage of fragrance and attractors is a must, I would clearly choose CH-B with the corresponding amino bait booster and pop-ups as this boilie will leak out all its delights in record time and attract everything in its vicinity.


Tight Lines

Nikolai Hansen

Forrige artikel Jagten på sommer-karperne - En 36 timers session 19-08-2019
Næste artikel Suveræne Spicy Squid