Skip to content

Language

Terms and Conditions

Generelle oplysninger Dansk

 • Cfc Bait - CVR. nr. 36927798
 • Præsteskovvej 9, 6630 Rødding – Denmark
 • E-mailadresse: support@cfcbait.com
 • Telefonnummer: +45 52 40 13 99
 • Etableringsår: 17-06-2015

Betaling

 • PayPal
 • Visa                                             
 • Master Card

Levering

 • GLS – Vi har 1 dag i ugen vi sender varer, Tirsdag
 • Varer kan også afhentes på virksomhedens adresse efter aftale – kontakt da Nikolai Hansen på +45 52 40 13 99
 • Ved personlig afhentning kan der afregnes på stedet med MobilePay.

Særlige vilkår

 • Alle priser som fremgår er inkl Moms, plus porto.
 • Vores agn er Freezer bait, uden konservering og skal opbevares på frost.
 • Cfc Bait Garanterer al Bait sendt med vores leverandør kommer frem i frisk tilstand, dog kan vi ikke garantere at baiten er frossen. Baiten bliver leveret i thermo poser så baiten bliver holdt kølig under levering. Skulle der ske fejl kontakt da omgående: Nikolai Hansen på Telefonnummer: +45 52 40 13 99 For nærmere aftale.
 • Der tages forbehold for trykfejl, tastefejl og prisreguleringer.

Garanti

 • Vores agn er Freezer Bait, ved forkert opbevaring Bortfalder al garanti.
 • Vi anbefaler tørreposer, eller let saltning ved opbevaring i våde miljøer, ved længere ture.
 • Generel garanti i forhold til købeloven.

Fortrydelsesret

 • Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os, fra du har modtaget din vare.
 • Hvis du ønsker fortryde dit køb, send da varene retur til:
 • Cfc Bait Præsteskovvej 9, 6630 Rødding – Denmark
 • Kontakt Nicolai Hansen for nærmere aftale og retunering af det indbetalte beløb.
 • E-mailadresse: support@cfcbait.com
 • Telefonnummer: +45 52 40 13 99
 •  Alle returvarer skal være ubrudte og i original embalage.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

 • For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
 • Personoplysningerne registreres hos Cfc Bait og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
 • Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
 • Direktøren Nicolai Hansen har for Cfc Bait har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
 • Den dataansvarlige på Cfc Bait er Nicolai Hansen.
 • Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
 • Vi anvender Shopify til at drive vores netbutik, som er professionelle og driver adskillige tusinde netbutikker verden over.
 • Cfc Bait videregiver/videresælger Aldrig nogen form for oplysninger om vores kunder.

Klageadgang

 • Hvis du vil klage over vores produkter eller os som virksomhed.
 • Kontakt Nicolai Hansen.
 • E-mailadresse: support@cfcbait.com
 • Telefonnummer: +45 52 40 13 99
 • Utilsigtede oplevelser, Cfc Bait har en stram spam politik, vi reklamerer udelukkende professionelt, eller via vores officielle sider på facebook, google, instragram.
 • Skulle du opleve spam i sin mail eller lignende, skal du kontakte ovenstående omgående.

 

 

General information English

 • Cfc Bait - CVR. no. 36927798
 • PræsteSkovvej 9, 6630 Rødding - Denmark
 • E-mail address: support@cfcbait.com
 • Phone: +45 52 40 13 99
 • Year established: 17-06-2015

Payment

 • PayPal
 • Visa
 • Master Card

Delivery

 • GLS - We have 2 days of the week we send items, tuesdays.
 • Goods can also be picked up at the company's address by appointment - please contact Nicolai Hansen at +45 52 40 13 99
 • By personal pickup can be settled on the spot with MobilePay.
Special conditions
 • All prices shown include VAT, plus postage.
 • Our bait is the Freezer bait, no preservatives and must be stored in the freezer.
 • Cfc Bait Guarantees all Bait sent by our levrandør appears fresh, should there be mistakes immediately contact: Nikolai Hansen Phone: +45 52 40 13 99 For further agreement.
 • We take reservations for misprints, typing errors and price adjustments.

Guarantee

 • Our bait is the Freezer Bait by improper storage void any warranty.
 • We recommend dry bags, or light curing when stored in wet environments, for longer trips.
 • General warranty in relation to the Sale of Goods Act.
Cancellation
 • You have 14 days to cancel when you shop with us from the time you receive your product.
 • If you want regret your purchase, send commodities back to:
 • Cfc Bait PræsteSkovvej 9, 6630 Rødding - Denmark
 • Contact Nicolai Hansen for further agreement and retunering of the amount paid.
 • E-mail address: support@cfcbait.com
 • Phone: +45 52 40 13 99
 •  All returns must be intact and in original packaging.

What do we do with your personal information (Privacy Policy)

 • For that you may agree with us, we need the following information:
 • Name
 • Address
 • Phone number
 • Email address
 • We record of your personal information for the purpose of delivering goods to you.
 • Personal information registered with Cfc Bait and kept for five years, after which data are deleted.
 • When collecting personal information through our website, we ensure that it always happens when submitting your express consent, so that you are informed of exactly what information is collected and why.
 • Director Nicolai Hansen has Cfc Bait have access to the information recorded about you.
 • The controller on Cfc Bait is Nicolai Hansen.
 • We do not store customer data encrypted.
 • We use Shopify to run our shop, which is professional and operates several thousand online shops worldwide.
 • Cfc Bait pass / resell Never any kind of information about our customers.
Appeals
 • If you have a complaint about our products or us as a company.
 • Contact Nikolai Hansen.
 • E-mail address: support@cfcbait.com
 • Phone: +45 52 40 13 99
 • Adverse experiences, Cfc Bait has a strict spam policy, we advertise exclusively professional, or via our official pages on facebook, google, instragram.
 • If you find spam in your mail or the like, contact the above immediately.